Центр информационных технологий и лингвистики
Орфография

Алфавит


Башҡорт теленең алфавиты 42 хәрефтән тора. Уларҙың урынлашыу тәртибе:

Баҫма хәрефтәр Хәрефтәр исеме Баҫма хәрефтәр Хәрефтәр исеме Баҫма хәрефтәр Хәрефтәр исеме
Аа а Ҡҡ ҡы Фф эф
Бб бэ Лл эл Хх ха
Вв вэ Мм эм Һһ һы
Гг гэ Нн эн Цц цэ
Ғғ ғы Ңң эң Чч че
Дд дэ Оо о Шш ша
Ҙҙ ҙы Өө ө Щщ ща
Ее е Пп пэ ъ ҡалын айырыу билдәһе
Ёё йо Рр эр Ыы ы
Жж жэ Сс эс ь нәҙеклек һәм нәҙек айырыу билдәһе
Зз зэ Ҫҫ ҫе Ээ э
Ии и Тт тэ Әә ә
Йй й Уу у Юю йу
Кк ка Үү ү Яя йа